Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Algemene voorwaarden De Gouden Nagel
Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail of online via onze website, facebook pagina of Instagram gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen De Gouden Nagel en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur (voor spmu behandelingen 48 uur) voorafgaande aan de afspraak aan De Gouden Nagel persoonlijk, per e-mail of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal De Gouden Nagel 100% van het tarief van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aanwezig is, mag De Gouden Nagel indien mogelijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandelingstarief berekenen. Indien het niet mogelijk is om de behandeling in te korten, wordt de afspraak geannuleerd of verplaatst, en worden de gehele kosten van de behandeling in rekening gebracht. De Gouden Nagel moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. De eventuele kosten voor het verplaatsen van een behandeling, neemt De Gouden Nagel voor eigen rekening wanneer zei niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen. Eventuele noodgevallen zoals overlijden, onverwachte ziekenhuisopname of ernstig letsel zijn uitgesloten van dit artikel. Eventuele aanbetalingen bij spmu behandelingen die niet binnen de afgesproken termijn van 48 uur van te voren worden geannuleerd, worden niet terug gestort. Deze bent u kwijt en kunt u niet meer inzetten voor een volgende behandeling. 
 3. Inspanningen De Gouden Nagel
  De Gouden Nagel zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Gouden Nagel zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandelprijzen.
 4. Betaling
  De Gouden Nagel vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
  Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet De Gouden Nagel tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan De Gouden Nagel aangeeft dat deze noodzakelijk is voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De Gouden Nagel neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een beveiligd systeem. De Gouden Nagel behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. De Gouden Nagel zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 6. Geheimhouding
  De Gouden Nagel is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Gouden Nagel verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Garantie
  De Gouden Nagel geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
  • De cliënt de klacht niet binnen een termijn van 7 dagen na een behandeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
  • De cliënt andere producten dan de door De Gouden Nagel geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zowel mondeling als beschreven in de nazorg folder niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • Indien het probleem duidelijk zichtbaar is ontstaan door eigen toedoen.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij De Gouden Nagel gekochte product, geldt geen geld terug garantie. (De producten mogen alvorens de aanschaf getest worden.)
De producten kunnen indien niet geopend en niet gebruikt in overleg geruild worden voor andere producten van De Gouden Nagel doch binnen een termijn van een week (7 dagen) en mits waarde conform het eerder aangekochte product.

 1. Aansprakelijkheid
  De Gouden Nagel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De Gouden Nagel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is De Gouden Nagel niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).
 2. Beschadiging & diefstal
  De Gouden Nagel heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De Gouden Nagel meldt diefstal altijd bij de politie.
 3. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de salon. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal De Gouden Nagel de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Gegevens
  U dient ten alle tijden uw juiste persoons gegevens te vermelden aan De Gouden Nagel. E-mail, telefoon nr en uw woon adres. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. De Gouden Nagel zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor.
 5. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De Gouden Nagel het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.